Le matÚriel japonais

 

Shinkansen SÚrie 100 ("Hikari" & "Grand Hikari")

 

Shinkansen SÚrie 200

 

Shinkansen SÚrie 300 ("Nozomi")

 

Shinkansen SÚrie 400 ("Mini-Shinkansen Tsubasa")

 

Shinkansen SÚrie 500

 

Shinkansen SÚrie 700

 

Shinkansen SÚrie E1 ("Max")

 

Shinkansen SÚrie E2 ("Asama")

 

Shinkansen SÚrie E3

 

Shinkansen SÚrie E4 ("Max")

 

Graphiques : Alford, Kakeyama & Masahiro Kida